Tweet      
nr oferty: 79576 / 2018-02-13
Strona główna
Praca dla informatyków
Starszy Specjalista w Sekcji Bezpieczeństwa Fizycznego i Środowiskowego w komórce Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Wymiar etatu: 3 etaty


Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Główne obowiązki: • nadzorowanie wcałodobowym trybie pracy Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS), reagowanie na incydenty, wyjaśnianie ich przyczyn;

 • monitorowanie pracy ibezpieczeństwa środowiskowego newralgicznych systemów iurządzeń zainstalowanych wCentrum Przetwarzania Danych, wtym systemu ppoż., central gaszenia gazem, klimatyzacji precyzyjnej, zasilania energetycznego, systemu zasilania awaryjnego iinnych;

 • reagowanie na incydenty (adekwatnie do zagrożeń) wskazujące na obniżenie poziomu bezpieczeństwa wpracy nadzorowanych systemów bezpieczeństwa;

 • udział wprocesie zarządzania ryzykiem wBMS poprzez wskazywanie mogących wystąpić zagrożeń dla funkcjonowania zainstalowanych systemów;

 • weryfikacja poprawności realizowanych zadań przez użytkowników wzakresie zasad ochrony informacji idanych, analizowanie rejestrów ewentualnych zdarzeń;

 • tworzenie planów awaryjnych;

 • organizowanie treningów symulacyjnych zróżnych zagrożeń;

 • informowanie POIN ozdarzeniach związanych zbezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.Oferujemy:

Wymagane dokumenty:
 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się ozatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające: minimum 6 lat pracy zawodowej, wprzypadku wykształcenia średniego lub minimum 4 lata pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia wyższego; wobu przypadkach konieczność udokumentowania okresów pracy na podstawie stosunku pracy, atakże okresy aktywności zawodowej wynikające zumów, do których stosuje się przepisy ozleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • oświadczenie oposiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do €žpoufne€, bądź oświadczenie ozgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu, wg przepisów ustawy zdnia 5 sierpnia 2010 r. oochronie informacji niejawnych;
 • w przypadku posiadania, kopie dokumentów potwierdzających wymagania konieczne ipożądane, wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenie otreści - €žWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych wmojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie zustawą zdnia 29.08.1997 r. oochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 zpóźn. zm.).
Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia zsiedzibą wWarszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie art. 24 ust. 1 i25 ust.1 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997 r. oochronie danych osobowych Dz. U. 2016 r. poz. 922 zpóźn. zm.).


Informacja ometodach itechnikach naboru:
 • weryfikacja ofert pod względem formalnym ispełnienia wymagań wskazanych wogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr iSzkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może wszczególności stosować następujące narzędzia itechniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy iumiejętności oraz zadania symulacyjne.
Informacje dodatkowe dotyczące naboru:
 • Kandydaci proszeni są opodanie numeru telefonu iadresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu onaborze;
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oterminie imiejscu przeprowadzenia testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą otym informowani.Wymagania:

Wykształcenie: średnie lub wyższe oprofilu: technicznym, informatycznym


Wymagania konieczne: • minimum 6 lat pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia średniego;

 • minimum 4 lata pracy zawodowej wprzypadku wykształcenia wyższego;

 • obywatelstwo polskie, sprawne ipoprawne posługiwanie się językiem polskim wmowie iw piśmie;

 • posiadanie doświadczenia na stanowiskach przy monitorowaniu systemów technicznych, ochronie, pierwszej linii pomocy technicznej lub analogicznych, związanych zobsaerwowaniem zdarzeń alarmowych ireagowanie na nie wokreślonym procedurą czasie;

 • podstawowa wiedza na temat budowy ifunkcjonowania instalacji elektrycznych, teletechnicznych, teleinformatycznych, systemów bezpieczeństwa, wtym ochrony ppoż., wentylacji iklimatyzacji;

 • podstawowa wiedza na temat budowy ifunkcjonowania systemów BMS, ogólna znajomość funkcjonowania aplikacji graficznych BMS;

 • posiadanie aktualnego Poświadczenia Bezpieczeństwa do €žPoufne€, bądź złożenie Oświadczenia ozgodzie na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu zwykłemu wg przepisów ustawy zdnia 5 sierpnia 2010 r. oochronie informacji niejawnych;

 • doświadczenie zawodowe wobszarze administracji publicznej;

 • umiejętność koordynowania prac;

 • umiejętność przetwarzania danych wcelu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji iwniosków oraz umiejętność przygotowania analiz (z zastosowaniem odpowiednich narzędzi itechnologii);

 • umiejętność sprawnego iskutecznego działania wtrudnych sytuacjach oraz zdolność szybkiego reagowania, duża odporność na stres;

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera wzakresie pakietu MS Office;

 • wymagane kompetencje: umiejętność myślenia analitycznego ikoncepcyjnego, dobra organizacja pracy, umiejętność planowania, komunikatywność, skuteczność wdziałaniu, umiejętność pracy wzespole;

 • wysoka kultura osobista.


Wymagania pożądane: • wykształcenie wyższe techniczne, ważne uprawnienia SEP €žE€ i€žD€ G1 do 1KV, szkolenia zzakresu nadzoru nad BMS;

 • doświadczenie zawodowe wpracy na stanowisku operatora BMS, operatora nad bezpieczeństwem fizycznym iśrodowiskowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD) wsystemach teleinformatycznych, znajomość budowy ifunkcjonowania CPD wraz zaspektami zarządzania infrastrukturą tych obiektów;

 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną wformie elektronicznej (AutoCAD lub podobny) ipapierowej;

 • umiejętność analizy wykorzystania czasu pracy, planowania pracy, ustalania celów izadań;

 • znajomość komunikatywna języka angielskiego szczególnie wzakresie terminologii technicznej iinformatycznej;

 • znajomość ustawy zdnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z2017, poz. 1938 zpóźn. zm.).

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-02-13 - 2018-02-27
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/it-release-manager_292186.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: