Tweet      
nr oferty: 85382 / 2018-05-17
Strona główna
Praca dla informatyków
Specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
Zagrożenie korupcją;
Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;
Elastyczne godziny pracy.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Zakres zadań • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich podsystemów teleinformatycznych świadczących usługi certyfikacyjne w Centrum Certyfikacji Ministerstwa Cyfryzacji;

 • nadzór i realizacja zadań związanych z rozwojem Centrum Certyfikacji, w szczególności definiowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych dla infrastruktury klucza publicznego pozostającej w zakresie właściwości Departamentu;

 • koordynacja i realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług certyfikacyjnych dla systemów teleinformatycznych zabezpieczających wymianę informacji pomiędzy tymi systemami;

 • współpraca z podmiotami publicznymi, organami administracji rządowej, jednostkami organizacyjnymi Ministerstwa oraz przedstawicielami krajów członkowskich UE w celu zapewnienia kryptograficznej ochrony informacji przekazywanych poprzez sieci i systemy teleinformatyczne;

 • nadzór nad konfiguracją, eksploatacją i rozwojem systemów teleinformatycznych Centrum Certyfikacji w tym systemów operacyjnych, aplikacji oraz baz danych wykorzystywanych w Centrum Certyfikacji MC;

 • udział w opiniowaniu i analizowaniu koncepcji, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z rozwojem Centrum Certyfikacji Ministerstwa oraz systemów teleinformatycznych wdrażanych w Ministerstwie, w szczególności w zakresie definiowania wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów pozostających w zakresie właściwości;

 • przygotowywanie dokumentacji technicznej na potrzeby zamówień publicznych, udział w przetargach, negocjacje z wykonawcami;

 • nadzór nad zarządzaniem modułami kryptograficznymi w Centrum Certyfikacji.

Wymagania:

Wymagania niezbędne


wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze informatyki lub telekomunikacji lub bezpieczeństwa teleinformatycznego • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

 • wiedza w zakresie technologii tworzenia certyfikatów i świadczenia innych usług związanych z podpisem elektronicznym;

 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;

 • umiejętność organizacji pracy własnej;

 • umiejętność współpracy w zespole;

 • umiejętność skutecznego komunikowania się;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • zorientowanie na osiągnięcie celu;

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą €žpoufne€ lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej;

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


Wymagania dodatkowe • szkolenia z bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych oraz z infrastruktury klucza publicznego;

 • szkolenia z zakresu zarządzania usługami ITIL;

 • szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z PRINCE2.

Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-05-17 - 2018-05-28
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.jobs.pl/oferty/hays_poland_sp_z_oo_consultant_sap_sd_lodzkie_20130122_094357
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: