Tweet      
nr oferty: 83568 / 2018-04-16
Strona główna
Praca dla informatyków
Specjalista
Umiejętności komputerowe:
Opis stanowiska:

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- zagrożenie korupcją.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- budynek wyposażony w windę, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • administrowanie stacjami dostępowymi do systemów niejawnych: Niejawna Poczta Internetowa OPAL oraz jawnych €“ Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP), a także administrowanie komputerami z dostępem do sieci internetowej i stanowiskami przeznaczonymi do sporządzania dokumentacji niejawnej (ODN) w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz korzystania z tego sprzętu,
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów prawnych i dokumentacji bezpieczeństwa jawnych baz danych, w tym ewidencje upoważnień i wniosków o nadanie upoważnień i uprawnień do tych systemów, w celu zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia baz danych do których dostęp mają funkcjonariusze i pracownicy biura,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu przetwarzania danych w Krajowym Systemie Informatycznym, wystawianie zaświadczeń o odbyciu szkolenia, prowadzenie rejestru osób przeszkolonych oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi KGP w celu zapewnienia realizacji zobowiązań biura w tym zakresie zgodnie z właściwymi przepisami,
 • instalowanie i konfigurowanie oprogramowania systemowego i specjalistycznego w jednostkach centralnych komputerów będących na wyposażeniu biura w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania sprzętu oraz wsparcia funkcjonariuszy i pracowników biura w tym zakresie,
 • pośredniczenie pomiędzy komórkami właściwymi ds. informatyki a funkcjonariuszami i pracownikami BdWzC KGP w zakresie uzyskiwania dostępów do Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zakładanie kont oraz nadzór nad korzystaniem z nich w celu zapewnienia prawidłowego dostępu i użytkowania ww. sieci,
 • wykonywanie zestawień zawierających dane sprzętu informatycznego użytkowanego w biurze, uwzględniające informacje takie jak: wersja programu antywirusowego, adresy IP, lokalizację sprzętu, hasła dostępowe, numery inwentarzowe i seryjne urządzeń oraz dane użytkowników w celu dostarczenia aktualnej wersji informacji,
 • opracowanie dokumentacji związanej z akredytacją niejawnych systemów informatycznych użytkowanych w biurze oraz ustanawianie wszelkich praw dostępu do zasobów plików, zgodnie z regulacjami obowiązującymi dla danego systemu w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych systemów.
Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi informatycznej,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość obowiązujących przepisów i procedur oraz umiejętność ich stosowania,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows, Linux,
 • znajomość pakietów biurowych (Microsoft Office, Open Office itp.) oraz specjalistycznego oprogramowania np. Adobe Acrobat Reader, Adobe Photo Shop itp.,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu administrowania i ochrony sieci teleinformatycznych,
 • znajomość funkcjonowania policyjnych baz danych,
 • znajomość regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2).
Miejsce pracy:
Warszawa, mazowieckie, Polska
Branża:
Internet/E-Commerce
Oferta ważna:
2018-04-16 - 2018-04-26
Źródło: praca.pl
Nasz partner Praca.pl
Link do oferty: http://www.praca.pl/customer-service-advisor-for-enthusiasts-of-finnish-language_304659.html
E-mail kontaktowy:
Telefon kontaktowy:
Osoba kontaktowa: